Terima kasih kerana membeli produk HEALY WORLD. HEALY WORLD menjamin kualiti produknya dan berusaha sedaya upaya untuk menangani masalah produk yang mengalami kecacatan atau rosak dengan berkesan. HEALY WORLD menjamin bahawa produknya akan sesuai dengan spesifikasi pada masa penghantaran dan bersetuju untuk mengatasi ketidakpatuhan dari tarikh risiko diserahkan kepada pembeli dalam Masa Jaminan seperti yang disebutkan di bawah. Kami tidak akan bertanggungjawab sama sekali tentang sebarang kecacatan pada produk selepas tempoh tersebut.

Hak Penarikan Diri ke atas Pengguna
bagi peranti Healy yang dibeli dalam talian

Maklumat berikut tentangpemulangan hanya terpakai untuk pengguna. Pengguna menikmati hak berdasarkan undang-undang tempatan untuk menarik diri daripada kontrak mereka yang berkaitan dengan pembelian peranti Healy dalam talian, berdasarkan peruntukan berikut. Hak penarikan diri akan berakhir dalam kes kontrak dalam talian yang berkaitan dengan pembelian perisian Healy setakat yang dibenarkan dan di bawah syarat yang terpakai oleh undang-undang tempatan. Seorang pengguna adalah individu yang membuat transaksi undang-undang untuk tujuan yang tidak boleh dikaitkan secara besar-besaran kepada aktiviti berkaitan perdagangan atau pekerjaan sendiri.

Hak menarik diri dan memulangkan peranti HEALY WORLD yang dibeli secara dalam talian
Anda berhak menarik diri dari kontrak ini yang berkaitan dengan pembelian peranti Healy dalam talian dalam masa empat belas (14) hari tanpa perlu memberi alasan. Tempoh penarikan diri adalah hari keempat belas, dari hari di mana anda atau pihak ketiga yang dilantik oleh anda yang bukan pembawa barang, memiliki barang tersebut. Untuk menggunakan hak penarikan diri anda, sila log masuk dan serahkan tiket di Pusat Sokongan termasuk nama, alamat e-mel, nombor telefon anda dan permohonan untuk memulangkan Healy dalam tiket anda. Kami akan memproses pemulangan anda dan menghantar label pemulangan kepada anda. Bungkus peranti Healy anda dengan selamat, letakkan label pemulangan dan untuk menghubungi kami di alamat/alamat e-mel di bawah ini, untuk mengaturkan pengambilan atau mod pengambilan/pemulangan lain, yang akan ditentukan oleh kami:-

HWI Healy World International Pte. Ltd.

UEN- 202035675R

138 Robinson Road
#27-01/02/03/04 Oxley Tower
Singapore 068906

https://help.healy.world/customer-login/

Anda mesti memberikan pernyataan yang jelas (cth. surat yang dihantar melalui pos atau e-mel) yang menunjukkan keputusan anda untuk menarik diri dari kontrak ini. Anda boleh menggunakan borang contoh yang dilampirkan untuk menarik diri dari kontrak pembelian anda, walaupun ia tidak wajib. Untuk mematuhi tempoh penarikan diri, adalah memadai untuk anda mengirim pemberitahuan tentang pelaksanaan hak penarikan diri sebelum berakhirnya tempoh penarikan diri.

Akibat penarikan diri

Sekiranya anda menarik diri dari kontrak ini, kami akan membayar balik semua pembayaran yang kami terima dari anda, termasuk kos penghantaran (kecuali kos tambahan yang disebabkan oleh fakta bahawa anda telah memilih jenis penghantaran selain daripada penghantaran standard termurah yang ditawarkan oleh kami ) tanpa kelewatan yang tidak semestinya dan selambat-lambatnya dalam Tempoh dari hari di mana kami menerima pemberitahuan penarikan diri anda daripada kontrak ini. Untuk pembayaran balik ini, kami akan menggunakan cara pembayaran yang sama dengan yang anda gunakan untuk transaksi asal, kecuali jika dipersetujui sebaliknya dengan anda; anda tidak akan dikenakan bayaran untuk pembayaran ini.
Kami mungkin menolak pembayaran sehingga kami menerima semula barangan atau sehingga anda memberikan bukti bahawa anda telah mengembalikan barangan, yang mana yang lebih awal.
Anda mesti mengembalikan barangan tanpa kelewatan yang tidak sepatutnya dan dalam hal apa pun selambat-lambatnya empat belas (14) hari dari hari di mana anda memberitahu kami tentang penarikan diri daripada kontrak ini kepada kami.
Tarikh akhir telah dipenuhi jika anda menghantar barang sebelum tamat tempoh empat belas (14) hari.
Anda akan menanggung kos pemulangan barang secara langsung.
Anda hanya perlu membayar apa-apa kerugian dalam nilai barang sekiranya kerugian ini disebabkan oleh pengendalian barangan anda dengan cara yang tidak diperlukan untuk pemeriksaan keadaan, harta benda dan fungsi barangan.

Templat borang penarikan diri

(Sekiranya anda ingin menarik diri dari kontrak, sila isi borang ini dan hantarkan kembali.)
Kepada

HWI Healy World International Pte. Ltd.

138 Robinson Road
#27-01/02/03/04 Oxley Tower
Singapore 068906

Adalah dengan ini saya/kami (*) menarik diri daripada kontrak yang telah diputuskan oleh saya/kami (*) bagi pembelian
peranti Healy yang berikut (*),/peruntukan bagi perkhidmatan berikut(*)
– Dipesan pada (*)/diterima pada (*)
– Nama pengguna
– Alamat pengguna
– Tandatangan pengguna (hanya sekiranya komunikasi bertulis)
– Tarikh

(*) Potong mana yang tidak berkenaan.

Dasar Pemulangan
Dasar Pemulangan HEALY WORLD bagi Produk yang Cacat atau Rosak

Maklumat berikut mengenai pemulangan berlaku untuk Produk yang Cacat atau Rosak.

1. Bidang Permohonan

1.1 Anda diminta untuk memeriksa produk dengan segera setelah menerima penghantaran dan mengetahui sebarang kecacatan yang disebabkan oleh Healy kerana kecacatan tersebut dapat dibuktikan dengan wajar.

1.2 Produk yang cacat jika tidak mematuhi perjanjian pada masa penghantaran dan situasi di mana produk:

a) Tidak sesuai dengan keterangannya dalam iklan atau di tempat lain; atau
b) Kualiti tidak memuaskan seperti yang diharapkan secara munasabah menurut syarat-syarat perjanjian; atau
c) Tidak sesuai untuk tujuan yang dimaklumkan kepada penjual sebelum penjual membeli produk.

1.3 “Dasar Pemulangan HEALY WORLD” ini hanya terpakai untuk pengembalian produk yang cacat dalam situasi yang dijelaskan di atas dan pemulihan sesuai dengan undang-undang (termasuk ketentuan tentang “Undang-undang Lemon” dalam Undang-Undang Perlindungan Pengguna (Perdagangan yang Wajar)) tersedia jika produk telah dibeli dalam tempoh dua (2) tahun yang lalu. Walau bagaimanapun, penawar tersebut tidak tersedia sekiranya produk menjadi cacat setelah dua (2) tahun pembelian.

1.4. “Dasar Pemulangan Healy” ini hanya terpakai untuk produk yang disertakan dengan invois pembelian HEALY WORLD yang asal.

1.5 Selain jangka masa yang disebutkan di atas, HEALY WORLD tidak dikehendaki untuk memperbaiki produk yang cacat sekiranya:

a) Pengguna telah merosakkan produk.
b) Pengguna telah menyalahgunakan produk dan menyebabkan kerosakan.
c) Pengguna telah berusaha memperbaiki barang itu sendiri atau meminta orang lain untuk membaikinya dan dalam proses itu merosakkannya.
d) Pengguna telah dimaklumkan mengenai kerosakan tersebut sebelum beliau memutuskan untuk membeli barangan tersebut.
e) Pengguna telah menggunakan haknya untuk menarik diri dari kontrak pembelian.
f) Kerosakannya adalah kerana kehausan; dan
g) Di luar tempoh jaminan dua (2) tahun untuk Peranti sahaja (“Masa Jaminan”) dari tarikh risiko diserahkan kepada pembeli. Aksesori tidak termasuk dalam jaminan kecuali jika diperuntukkan di bawah undang-undang tempatan

1.6 HEALY WORLD tidak akan menerima pemulangan barang dagangan yang dikenal pasti dengan jelas semasa penjualan sebagai alat demonstrasi, tidak dapat dipulihkan, dihentikan, sebagai barang bermusim atau pada masa ini tidak dapat dijual

2. Pemulangan produk HEALY WORLD yang cacat atau rosak

2.1. Sila log masuk dan kirimkan tiket di Pusat Sokongan, sertakan nama, alamat e-mel, nombor telefon dan minta untuk mengembalikan Healy di tiket anda. Kami akan memproses pemulangan anda dan menghantar label pemulangan kepada anda. Bungkus Healy anda dengan selamat, letakkan label pemulangan dan bawa bungkusan itu ke lokasi drop-off DHL terdekat.

2.2. Produk yang anda kembalikan tidak boleh melebihi kuantiti yang tertera di invois pembelian HEALY WORLD.

2.3. Produk HEALY WORLD yang dianggap cacat/rosak mesti dipulangkan dalam keadaan baharu dan tidak terpakai, dalam bungkusan asal dan dengan semua label dan label asal terpasang.

2.4. Pemulangan produk HEALY WORLD yang dianggap cacat mesti ditandakan pada Tempoh Jaminan.

2.5. Setelah menerima produk yang dikembalikan, Healy akan memeriksanya sepenuhnya dan memberitahu anda, dalam jangka masa yang munasabah, sama ada anda berhak mendapat penggantian, pembaikan, pemulangan dana atau pengurangan harga produk tersebut, akibat daripada kecacatan atau kerosakan .

2.6. Sekiranya anda layak untuk penggantian atau pengembalian dana, HEALY WORLD akan memulakan penggantian produk atau pemulangan harga pembelian, menggunakan kaedah pembayaran yang asal.

2.7. Produk Healy yang disalahgunakan setelah penerimaan, termasuk dalam situasi seperti yang dijelaskan dalam Bahagian 1.5 di atas, tidak dapat dianggap sebagai produk yang cacat atau rosak menurut “Dasar Pemulangan HEALY WORLD” ini.

2.8. Produk Healy tidak boleh dianggap rosak menurut “Dasar Pemulangan HEALY WORLD” ini, jika dan sejauh mana kerosakan tersebut disebabkan oleh keadaan yang berlaku (a) ketika anda atau pihak ketiga yang ditunjukkan oleh anda dan selain daripada pembawa memperoleh fizikal pemilikan produk; atau (b) semasa penghantaran produk ke pembawa oleh HEALY WORLD jika pembawa ditugaskan oleh anda untuk membawa produk dan pilihan itu tidak ditawarkan oleh HEALY WORLD.

2.9. Anda akan menanggung semua kos penghantaran balik serta risiko kehilangan atau kerosakan produk HEALY WORLD semasa pemulangan. Namun, jika anda layak untuk penggantian atau pemulangan wang, HEALY WORLD akan mengembalikan semua kos penghantaran yang munasabah yang anda bayar untuk mengembalikan produk.

3. Maklumat hubungan

Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai “Dasar Pemulangan HEALY WORLD” ini, sila hubungi kami di:

HWI Healy World International Pte. Ltd.

UEN- 202035675R

138 Robinson Road
#27-01/02/03/04 Oxley Tower
Singapore 068906

https://help.healy.world/customer-login/

Versi: Julai 2021

Scroll to Top