UNTUK PEMBELIAN PRODUK HEALY WORLD DAN LANGGANAN PROGRAM FREKUENSI HEALY WORLD

 1. UMUM

1.1 Laman web ini ditadbir oleh HWI HEALY WORLD INTERNATIONAL PTE LTD  (UEN: 202035675 R) (“Healy World”), sebuah syarikat yang diperbadankan dan wujud di bawah undang-undang Singapura dengan alamat perniagaannya di 138 Robinson Road #27-01/02/03/04 Oxley Tower Singapura 068906)

Anda dianggap telah menerima terma dan syarat ini dengan mengakses laman web.

Ia terpakai kepada semua kontrak yang dibuat melalui ini anda, Pengguna (“Pengguna” atau “Anda”).

Terma dan Syarat ini membentuk perjanjian yang mengikat secara sah antara anda dengan Healy World dan mentadbir penggunaan Laman Web anda dan semua tawaran yang dibentangkan di Laman Web dan semua pembelian produk dan langganan Healy World kepada Program Frekuensi Healy yang dibuat melalui Laman Web.

Terma dan Syarat Umum ini membentuk perjanjian yang mengikat secara sah antara Anda dengan Healy World dan mentadbir penggunaan Laman Web Anda dan semua tawaran yang dibentangkan di Laman Web dan semua pembelian produk dan langganan Healy World kepada Program Frekuensi Healy yang dibuat melalui Laman Web.

1.2 Anda boleh hanya memesan peranti atau aksesori Healy World (“Produk Healy World”) dan/atau mengambil langganan Program Frekuensi Healy (“Langganan Healy World”) jika anda berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat ini.

1.3 Bahagian A Terma dan Syarat Umum ini mengandungi peruntukan untuk pembelian produk Healy World. Bahagian B Terma dan Syarat Umum ini mengandungi peruntukan khas untuk pencapaian persetujuan langganan Healy World.

1.4 Bahagian C mengandungi peruntukan lain yang, seperti klausa 1 ini, digunakan untuk kedua-dua pembelian Produk Healy World dan pencapaian persetujuan Langganan Healy World.

Bahagian A – MEMBELI PRODUK HEALY WORLD

 1. PENCAPAIAN PERSETUJUAN KONTRAK

2.1 Pembentangan Produk Healy World di Laman Web bukan merupakan tawaran yang mengikat secara sah, tetapi sebuah katalog produk bukan mengikat di mana Pengguna boleh membuat pembelian.

2.2 Dengan membuat pesanan melalui Laman Web, Pengguna membuat tawaran yang mengikat untuk membeli Produk Healy World yang berkaitan dan dengan itu memasuki kontrak jualan (“Kontrak“).

2.3 Untuk membuat pesanan, Pengguna boleh meletakkan produk Healy World terlebih dahulu dalam bakul beli-belah tanpa kewajipan dan kemudian membetulkan entrinya pada bila-bila masa dengan menggunakan butang “Kembali” pada pelayarnya sebelum membuat pesanan yang mengikat. Dalam bakul beli-belah itu sendiri, mereka boleh menukar kuantiti produk atau mengeluarkan produk daripada bakul beli-belah pada bila-bila masa.

2.4 Selepas itu, Pengguna mesti memasukkan semua data yang berkaitan dengan pemprosesan pesanan (nama pertama dan akhir, alamat pengebilan dan penghantaran, pemilihan kaedah pembayaran dan data pembayaran, alamat e-mel). Semasa proses memesan, Healy World menyediakan Pengguna dengan cara teknikal dalam bentuk pemeriksaan kesempurnaan biasa dan kebolehpercayaan (menyemak sama ada semua medan wajib telah diisi dan sama ada aksara yang dimasukkan sepadan dengan medan wajib yang sepadan), dengan bantuan yang Pengguna boleh mengenal pasti sebarang ralat input. Selepas itu, data pesanan Pengguna diringkaskan sekali lagi untuk pengesahan.

2.5 Dengan mengklik butang “Pesanan tertakluk kepada pembayaran“, Pengguna membuat pesanan yang mengikat untuk produk Healy World yang terkandung dalam bakul beli-belah. Pengguna hanya boleh membuat pesanan yang mengikat apabila Pengguna telah mengambil maklum dan bersetuju dengan Terma dan Syarat Umum ini dan sebaik sahaja Pengguna telah mengambil maklum tentang perisytiharan perlindungan data dan dasar pembatalan mengikut seksyen 6 dan telah mengesahkannya dengan meletakkan tandakan dalam kotak “Saya telah mengambil maklum dan bersetuju dengan pengisytiharan perlindungan data dan Terma dan Syarat Umum” dan dalam kotak “Saya telah mengambil perhatian tentang dasar pembatalan” sebelum mengklik pada butang “Pesanan tertakluk kepada pembayaran” yang disebutkan di atas.

2.6Terma dan Syarat Umum boleh dicetak melalui fungsi “Cetak” dan disimpan melalui fungsi “Simpan“.

2.7 Healy World akan mengesahkan penerimaan pesanan melalui e-mel yang dijana secara automatik kepada Pengguna tanpa kelewatan yang tidak wajar (“Pengesahan Penerimaan“). Pengesahan Penerimaan tidak membentuk penerimaan pesanan melainkan penerimaan tersebut dinyatakan dengan jelas dalam Pengesahan Penerimaan, di mana kontrak dibentuk melalui penerimaan tersebut. Dalam semua aspek lain kontrak akan dibuat pada masa Healy World menerima pesanan melalui e-mel daripada (“Pengesahan pesanan“), pelanggan, tetapi tidak lewat daripada apabila Produk Healy World yang dipesan dihantar mengikut Klausa 1 dan 4.2 dan Pengguna menerima e-mel lanjut yang berasingan daripada Healy World yang mengandungi maklumat penghantaran (Pengesahan Penghantaran“). Pengesahan Pesanan atau Pengesahan Penghantaran juga akan mengandungi semua butiran Kontrak (termasuk butiran Pesanan dan Terma dan Syarat ini serta Polisi Privasi).

2.8 Jika penerimaan pesanan Pengguna tidak diisytiharkan secara nyata dalam tempoh lima hari bekerja selepas penerimaan dengan penghantaran Pengesahan Pesanan atau Pengesahan Penghantaran, tawaran Pengguna untuk membuat kontrak itu dianggap telah ditolak.

2.9 Healy World akan menggunakan semua usaha yang munasabah untuk memberikan penerangan khusus, jelas dan terperinci tentang ciri, harga dan ketersediaan setiap Produk Healy World yang ditawarkan oleh Healy World.

 1. HARGA; SYARAT PEMBAYARAN

3.1 Harga yang dinyatakan di laman web dalam SGD termasuk GST berkanun dan komponen harga lain dan tidak termasuk caj penghantaran kadar rata masing-masing, yang ditunjukkan secara automatik dalam bakul beli-belah. Jumlah harga pembelian untuk produk yang anda pesan termasuk GST dan, jika berkenaan, kos penghantaran juga akan dipaparkan dalam topeng pesanan sebelum anda menyerahkan pesanan.

3.2 Bayaran dibuat melalui kaedah pembayaran yang anda pilih dalam proses pesanan

 1. PENGHANTARAN; PENGEKALAN TITLE

4.1 Pesanan untuk Produk akan dihantar ke alamat yang dimaklumkan oleh Pengguna kepada Healy World.
4.2 Healy World akan menghantar Produk Healy World yang dipesan ke alamat yang diberikan oleh anda tidak lewat daripada 30 hari kalendar selepas pencapaian persetujuan Kontrak jualan.

4.3 Healy World berhak untuk tidak memulangkan sebarang caj penghantaran yang telah dibayar oleh Pengguna jika, selepas caj penghantaran telah dibayar dan penghantaran telah dimulakan, Pengguna ingin menukar kaedah penghantaran kepada pilihan penghantaran yang lebih murah atau untuk mengambil sendiri atau untuk alamat penghantaran baru yang lebih murah.  Healy World juga berhak untuk mengenakan bayaran penghantaran tambahan yang ditanggung jika Pengguna kemudiannya ingin menukar alamat yang diberikan atau menukar kaedah penghantaran kepada pilihan penghantaran dengan harga yang lebih tinggi.
4.4 Healy World mempunyai hak mutlak untuk menghantar sebarang pesanan Produk atau sebahagian daripadanya sebelum tarikh penghantaran yang dijangkakan, dengan syarat ini munasabah dan tanpa kos lanjut kepada Pengguna.
4.5 Risiko kehilangan atau kerosakan pada Produk Healy World yang menjadi subjek Pesanan hendaklah diserahkan kepada Pengguna (a) apabila Pengguna atau pihak ketiga yang dicalonkan oleh Pengguna selain daripada Pembawa telah mengambil milik Produk Healy World; atau (b) semasa penghantaran Produk Healy World kepada Pembawa jika Pembawa telah diarahkan oleh Pengguna untuk mengangkut Produk dan pilihan tersebut tidak ditawarkan oleh Healy World , tanpa menjejaskan hak Pengguna terhadap Pembawa.
4.6 Tanpa mengambil kira sebarang sekatan ke atas penghantaran dan/atau pelepasan risiko, Healy World akan mengekalkan title kepada Produk Healy World sehingga Healy World telah menerima bayaran penuh untuk semua Produk Healy World yang menjadi subjek Pesanan.

 1. HAK KECACATAN

5.1 Sekiranya berlaku kecacatan pada produk Healy World, Pengguna berhak dalam skop peruntukan berkanun untuk menuntut prestasi berikutnya, untuk menarik diri daripada kontrak atau mengurangkan harga pembelian.
5.2 Tempoh untuk menegaskan tuntutan berdasarkan kecacatan hendaklah dalam masa dua tahun dan akan bermula pada masa produk Healy World masing-masing dihantar kepada Pengguna. Tuntutan berdasarkan kecacatan yang Healy World telah sembunyikan secara penipuan atau yang tertakluk kepada jaminan kualiti atau ketahanan akan kekal tidak terjejas oleh klausa 2 ini.
5.3 Tuntutan untuk ganti rugi akibat kecacatan adalah tertakluk kepada peruntukan berkanun dan, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, diubah suai oleh peruntukan dalam fasal 6.

 1. LIABILITI

6.1 Healy World akan sentiasa bertanggungjawab tanpa mengira jenis pelanggaran kewajipannya di bawah kontrak, termasuk tort, jika pelanggaran kewajipan itu disebabkan oleh niat atau kecuaian yang teruk.
6.2 Sekiranya berlaku pelanggaran kewajipan kontrak material oleh Healy World , wakil sahnya atau ejen wakilnya, pemenuhannya adalah penting untuk pelaksanaan kontrak yang sewajarnya dan atas pematuhan yang mana rakan kongsi kontrak secara amnya boleh bergantung, Healy World hendaklah bertanggungjawab untuk sebarang kemungkiran akibat kecuaian, tetapi dalam kes sedikit liabiliti kecuaian hendaklah dihadkan kepada kerosakan biasa yang boleh diramalkan pada masa pencapaian persetujuan kontrak.
6.3 Had dan pengecualian liabiliti di bawah Klausa 6 ini tidak akan terpakai

 • sekiranya berlaku kecederaan kepada nyawa, anggota badan atau kesihatan,
 • sekiranya berlaku penipuan penyembunyian kecacatan,
 • sekiranya berlaku liabiliti untuk tuntutan di bawah Akta Liabiliti Produk,
 • sekiranya berlaku kecuaian teruk di pihak organisasi atau pekerja eksekutif Healy World atau
 • setakat mana Healy World telah memberi jaminan tentang kualiti atau ketahanan.

6.4 Jika liabiliti dikecualikan atau dihadkan di bawah klausa 6 ini, ini juga akan diguna pakai kepada pekerja, wakil dan ejen Healy World.
6.5 Peruntukan liabiliti di atas hendaklah terpakai mutatis mutandis kepada perbelanjaan sia-sia.
6.6 Healy World tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan akibat penggunaan tidak wajar Produk Healy World oleh Pengguna.

 1. HAK PEMBATALAN

7.1 Anda mempunyai hak untuk menarik diri mengikut peruntukan yang terkandung dalam https://asia.healy.shop/return-policy/

7.2 Hak menarik diri tidak terpakai kepada kontrak berikut:

(a) kontrak untuk pembekalan barang yang tidak pasang siap dan untuk pengeluaran yang pemilihan atau penentuan individu oleh Pengguna adalah penentu atau yang jelas disesuaikan dengan keperluan peribadi Pengguna.
(b) Kontrak untuk penghantaran barang yang tidak sesuai untuk dipulangkan atas sebab perlindungan kesihatan atau kebersihan jika meterainya telah ditanggalkan selepas penghantaran.

7.3 Dalam kes tawaran promosi, sebarang peralatan dan/atau aksesori yang anda terima secara percuma sebagai sebahagian daripada pesanan anda mesti dikembalikan bersama-sama dengan peralatan dan/atau aksesori yang bukan item promosi untuk menerima bayaran balik.

8 Waranti Healy World untuk Pengguna

Sila rujuk Polisi Pemulangan Healy World di https://asia.healy.shop/return-policy/.

Bahagian B – PENCAPAIAN PERSETUJUAN Langganan Healy World

Selain membeli produk Healy World, anda juga boleh mendapatkan langganan Healy World melalui laman web.

 1. Skop Dan Penggunaan Langganan Healy World

9.1 Langganan Healy World memberi anda hak untuk menggunakan Program Frekuensi Healy dan perkhidmatan lain yang terkandung di dalam (“Perkhidmatan“).

9.2 Langganan Healy World tidak boleh digunakan oleh mana-mana orang atau entiti lain (selain Pengguna).

9.3 Kami mungkin menawarkan beberapa Perkhidmatan secara langganan bulanan, secara individu atau sebagai himpunan program yang berbeza.

 1. PENCAPAIAN PERSETUJUAN KONTRAK

Langganan Healy World boleh dikeluarkan mengikut proses pesanan yang sama di bawah bahagian A, Klausa 2

 1.  HARGA DAN TERMA PEMBAYARAN

11.1 Harga ditunjukkan dalam Dolar Singapura termasuk GST.
11.2 Jika, semasa membeli produk Healy World, anda juga memutuskan untuk mengambil langganan Healy World, bayaran pertama perlu dibayar dari tarikh pesanan anda dan kemudian pada hari pertama setiap bulan kalendar.
11.3 Pembayaran akan dibuat dengan kaedah pembayaran yang anda pilih dalam proses pesanan.

Kami menawarkan pilihan pembayaran berikut. Pembayaran dibuat kepada penyedia perkhidmatan yang dilantik oleh Healy World (“Penyedia Perkhidmatan”) dalam setiap kes:

 • Invois: Terma pembayaran adalah 14 hari dari penghantaran barang dan/atau penyediaan perkhidmatan.
 • Pembelian ansuran: Dengan perkhidmatan pembiayaan, anda boleh membayar pembelian anda secara ansuran bulanan tetap atau fleksibel di bawah syarat yang dinyatakan dalam pembayaran. Bayaran ansuran perlu dibayar pada akhir setiap bulan selepas Pembekal Perkhidmatan menghantar invois bulanan kepada anda.
 • Penggunaan invois kaedah pembayaran dan sewa beli memerlukan semakan kredit yang positif. Dalam hal ini, kami memajukan data anda kepada Pembekal Perkhidmatan untuk tujuan semakan alamat dan kredit sebagai sebahagian daripada permulaan pembelian dan pemprosesan kontrak pembelian. Harap maklum bahawa kami hanya boleh menawarkan kepada anda kaedah pembayaran yang dibenarkan berdasarkan hasil semakan kredit. Data peribadi anda akan diproses oleh Pembekal Perkhidmatan mengikut peraturan perlindungan data yang berkenaan dan menurut maklumat dalam dasar privasi Pembekal Perkhidmatan.
 1. Terma dan Pembatalan Langganan Healy World

12.1 Terma dan pembaharuan Langganan Healy World:

Langganan Healy World berbayar mempunyai terma minimum, yang Anda pilih semasa pencapaian persetujuan kontrak. Jika langganan berbayar tidak dibatalkan dengan notis bertulis satu bulan hingga akhir bulan, ia akan diperbaharui secara automatik bergantung pada jenis langganan sehingga langganan dibatalkan oleh Anda. Jika Anda tidak membatalkan langganan berbayar asal anda atau tidak membatalkannya dalam masa yang ditetapkan oleh kontrak, Anda boleh membatalkan langganan pembaharuan pada bila-bila masa dengan memberikan notis sebulan.

 12.2 Terma dan Pembaharuan Langganan MagHealy:

Langganan MagHealy berbayar mempunyai terma minimum, yang berbeza-beza bergantung pada jenis langganan yang Anda pilih. Jika langganan berbayar tidak dibatalkan dengan notis sebulan hingga akhir bulan, ia akan diperbaharui secara automatik, bergantung pada jenis langganan sehingga langganan dibatalkan oleh Anda. Jenis langganan yang tersedia untuk pembelian ialah:

 • Langganan 1 bulan (dilanjutkan secara automatik 1 bulan selepas tamat tempoh)
 • Langganan 3 bulan (diperbaharui secara automatik selama 3 bulan selepas tamat tempoh)
 • Langganan 6 bulan (diperbaharui secara automatik selama 6 bulan selepas tamat tempoh)
 • Langganan 12 bulan (dilanjutkan secara automatik 1 bulan selepas tamat tempoh)

Jika Anda tidak membatalkan langganan berbayar asal Anda atau tidak membatalkannya tepat pada masanya, Anda boleh membatalkan langganan pembaharuan pada bila-bila masa dengan memberikan notis sebulan.

Kemungkinan melanjutkan langganan untuk terma yang lebih panjang hanya mungkin selepas langganan semasa telah dibatalkan. Jika perubahan dibuat pada langganan dengan terma yang lebih lama sebagai sebahagian daripada langganan sedia ada, tarikh akhir bulanan untuk pembayaran bagi langganan pertama kekal berkuat kuasa sehingga tamat tempoh.

Diskaun berikut dikenakan apabila langganan dengan terma yang lebih panjang dan/atau aplikasi MagHealy tambahan dikeluarkan:

 • Langganan 3 bulan = diskaun 5%
 • Langganan 6 bulan = diskaun 10%
 • Langganan 12 bulan = diskaun 20%

 

 • 2 aplikasi MagHealy = diskaun 20%
 • 3 aplikasi MagHealy = diskaun 33%

Healy World berhak untuk mengubah suai atau menamatkan terma khas ini secara unilateral untuk langganan akan datang aplikasi pada bila-bila masa tanpa notis atau sebab.

12.3 Anda boleh membatalkan mana-mana langganan Healy World yang Anda tidak mahu terima lagi dengan hanya mengklik butang di BackOffice Anda, di bawah Langganan, atau dengan menghantar mesej kepada Healy World di contact@healy.world. Harap maklum bahawa sekiranya langganan di ditamatkan pada bila-bila masa sebelum tamat tempoh langganan, bayaran yang dibuat terlebih dahulu tidak akan dikembalikan untuk tempoh yang tidak digunakan.

 1. Perubahan Kepada Syarat Tawaran Langganan

Healy World boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, mengubah harga Tawaran Langganan pada selang masa tertentu untuk menggambarkan kesan perubahan dalam keseluruhan kos yang berkaitan dengan perkhidmatan kami. Faktor kos yang mempengaruhi harga tawaran langganan kami termasuk kos pengeluaran dan pelesenan, kos yang berkaitan dengan penyampaian teknikal, perkhidmatan pelanggan dan kos pengedaran lain (cth., pengebilan dan pembayaran, pemasaran), pentadbiran am dan kos overhed lain (cth., sewa, faedah dan kos pembiayaan lain, kos kakitangan, penyedia perkhidmatan dan perkhidmatan, sistem IT, tenaga), dan yuran yang dikenakan kerajaan seperti cukai dan duti. Healy World akan memberitahu pelanggannya tentang sebarang kenaikan harga sekurang-kurangnya 30 hari sebelum ia berkuat kuasa melalui e-mel ke alamat yang diberikan semasa pendaftaran. Dalam memaklumkan pelanggannya tentang kenaikan harga, Healy World juga hendaklah memaklumkan secara khusus kepada pelanggannya tentang hak untuk penamatan luar biasa, tempoh notis dan akibat penamatan yang tidak diterima dalam masa yang ditetapkan, yang akan digunakan secara eksklusif untuk pelarasan harga. Jika langganan tidak dibatalkan selepas notis diberikan, harga baharu akan dikenakan kepada pengguna dari tarikh akhir langganan bulanan yang berikutnya.

 1.  Kestabilan Operasi

Program langganan frekuensi Healy World disediakan dengan tahap kestabilan operasi setinggi mungkin, tetapi Healy World tidak bertanggungjawab untuk gangguan yang disebabkan oleh faktor di luar kawalannya. Kegagalan tersebut termasuk, tetapi tidak terhad kepada, gangguan bekalan elektrik, kegagalan dalam peralatan modem, pautan telekomunikasi atau sebagainya. Walau apa pun, Healy World akan berusaha untuk mengembalikan operasi normal secepat mungkin.

 1. Penyelenggaraan sistem

Healy World boleh, tanpa notis awal, membuat perubahan operasi pada Program Frekuensi Healy untuk penambahbaikan atau tujuan lain (cth., dengan membangunkan atau mengemas kini perisian). Dalam keadaan tertentu mungkin perlu untuk menggantung akses kepada Program Frekuensi. Sebarang penggantungan sedemikian, jika boleh dijangka, akan dimaklumkan kepada anda terlebih dahulu.

 1. Hak kepada program frekuensi dan aplikasi Healy World

16.1 Program Frekuensi Healy akan kekal sebagai hak milik mutlak Healy World. Perisian tersuai untuk Program Frekuensi juga akan kekal menjadi hak milik Healy World melainkan dipersetujui sebaliknya. Healy World boleh menyerahkan hak dan kewajipannya di bawah Perjanjian ini pada bila-bila masa kepada anak syarikat atau unit perniagaan yang bersekutu secara komersial, atau kepada mana-mana gabungan atau bahagiannya. Kecuali seperti yang diperuntukkan di atas, hak dan kewajipan di bawah Perjanjian ini tidak boleh dipindahkan kepada pihak ketiga tanpa kebenaran bertulis daripada pihak yang satu lagi. Sekiranya berlaku pemindahan sedemikian, anda mempunyai hak untuk menarik diri daripada kontrak.

16.2 Healy World akan menyediakan kemas kini kepada mana-mana aplikasi Healy World yang perlu dan sesuai. Healy World berhak untuk memberikan kemas kini tambahan mengikut budi bicara mutlaknya. Healy World berhak untuk membuat perubahan pada Aplikasi pada bila-bila masa dengan cara munasabah yang diterima oleh pengguna, contohnya, untuk meningkatkan Aplikasi dan menambah baik pengalaman pengguna. Hak ini terpakai pada kedua-dua pelarasan teknikal dan kandungan.

 1. Liabiliti Healy World

Healy World telah mengambil langkah yang munasabah untuk memastikan Program Frekuensi bebas daripada perisian hasad, tetapi tiada jaminan dibuat bahawa Program akan kekal bebas daripada jangkitan oleh perisian hasad. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, Healy World menafikan semua waranti, nyata atau tersirat, berkenaan dengan Program Frekuensi, termasuk tetapi tidak terhad kepada jaminan tersirat kecocokan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu.

 1. HAK PEMBATALAN

18.1 Anda mempunyai hak untuk membatalkan mengikut peruntukan yang terkandung dalam https://asia.healy.shop/return-policy/ atau sebagaimana yang diperuntukkan selainnya oleh undang-undang.

18.4 Dalam kes kontrak untuk pembelian kandungan digital, hak pembatalan juga akan tamat jika pelaksanaan kontrak telah dimulakan selepas anda bersetuju untuk memulakan pelaksanaan kontrak sebelum tamat tempoh pembatalan dan telah mengesahkan anda mengetahui bahawa anda dengan itu kehilangan hak pembatalan anda.

Bahagian C – LAIN-LAIN

 1. PERLINDUNGAN DATA DAN KERAHSIAAN

19.1 Pemprosesan data dijalankan mengikut undang-undang perlindungan data yang berkaitan. Untuk selebihnya, sila rujuk maklumat mengenai perlindungan data di laman web kami: https://asia.healy.shop/privacy/

19.2 Healy World telah melaksanakan langkah keselamatan teknikal dan organisasi yang diperlukan mengikut keperluan undang-undang untuk memastikan keselamatan data peribadi yang diproses.

19.3 Healy World dikehendaki mengekalkan kerahsiaan semua maklumat yang diperoleh tentang anda dan tidak akan mendedahkan maklumat tersebut kepada mana-mana pihak ketiga melainkan dikehendaki berbuat demikian oleh mahkamah atau pihak berkuasa kawal selia bidang kuasa yang kompeten, dan kemudian hanya setakat yang diperlukan.

 1. PERUNTUKAN AKHIR

20.1 Kontrak antara Healy World dan Pengguna hendaklah dikawal oleh undang-undang Republik Singapura. Walau bagaimanapun, pilihan undang-undang ini hanya akan terpakai setakat yang dengan itu Pengguna tidak akan kehilangan perlindungan yang diberikan kepadanya oleh peruntukan yang tidak boleh dikurangkan melalui perjanjian di bawah undang-undang yang, jika tiada pilihan undang-undang, akan telah diguna pakai berdasarkan peruntukan undang-undang. Peruntukan berkanun mengenai sekatan pilihan undang-undang dan mengenai kebolehgunaan peruntukan mandatori, khususnya negeri di mana pelanggan mempunyai kediaman lazimnya sebagai Pengguna, akan kekal tidak terjejas.

Tempat bidang kuasa untuk semua pertikaian yang timbul daripada hubungan kontrak antara Pengguna dan Healy World, ialah mahkamah berwibawa negara di mana Healy World mempunyai pejabat berdaftarnya.

BUTIRAN KENALAN

HWI HEALY WORLD INTERNATIONAL PTE LTD (UEN 202035675R)

138 Robinson Road #27-01/02/03/04 Oxley Tower Singapura 068906

Versi: Jun 2023

Scroll to Top