Notis penting buat para Pelanggan dan Ahli daripada Thailand

Sekiranya anda pelanggan atau ahli daripada Thailand, sila lawati thailand.healy.shop untuk membeli produk kami.

Important note:

Please note we have a regularly scheduled maintenance on Monday, April 3rd and the Shop will be unavailable from 3pm – 6pm SGT. Thank you for your patience!

Terma dan Syarat Umum

TERMA DAN SYARAT YANG TERPAKAI UNTUK MEMBELI PRODUK HEALY WORLD

Terma dan Syarat ini mengatur pembelian produk HEALY WORLD yang dibuat di laman web rasmi di https://asia.healy.shop/ (“Laman Web”) yang dioperasikan oleh HWI HEALY WORLD INTERNATIONAL PTE LTD (“HEALY WORLD”). Ia merupakan perjanjian yang mengikat secara sah antara (i) pembeli produk HEALY WORLD untuk tujuan yang berada di luar perdagangan, perniagaan, kraf atau profesionnya (selepas ini disebut sebagai “Pelanggan”) dan (ii) HEALY WORLD sebagai syarikat yang ditubuhkan secara sah dan wujud di bawah undang-undang Republik Singapura yang memiliki alamat perniagaannya di 1 Paya Lebar Link, #04-01, Paya Lebar Quarter 1, Singapura 408533.

Dengan membuat pesanan untuk produk HEALY WORLD, anda menyatakan persetujuan tanpa syarat anda untuk terikat dengan Terma dan Syarat ini.

1. DEFINISI
Untuk tujuan Terma dan Syarat ini, definisi berikut akan terpakai:

Pelanggan: Pelanggan yang membeli produk HEALY WORLD untuk penggunaan peribadi dan tidak terlibat dalam membina perniagaan atau menjual produk.
Produk HEALY WORLD: Semua produk dan perkhidmatan yang disediakan oleh HEALY WORLD kepada Pelanggan dan Independent HEALY WORLD Members.
Independent HEALY WORLD Member: “IHWM” – Seorang individu yang membeli produk, menghasilkan penjualan runcit dan bonus perniagaan (termasuk mereka yang mempunyai pangkat, tahap, jawatan atau paid as titles seperti jawatan yang diperoleh berdasarkan Pelan Pampasan)
Hak untuk Membatalkan: Hak Pelanggan untuk menarik diri dari kontrak Pembelian yang disepakati dengan HEALY WORLD seperti yang dinyatakan dalam Terma dan Syarat ini.
Kontrak Pembelian: Apa-apa kontrak di mana HEALY WORLD memindahkan atau berjanji untuk memindahkan hak milik produk kepada Pelanggan dan Pelanggan membayar atau berjanji untuk membayar harga daripadanya, termasuk kontrak yang mempunyai objektif sama ada produk dan perkhidmatan.
Laman Web: Tempat maya perniagaan HEALY WORLD yang didirikan untuk menjalankan urusniaga produk dan perkhidmatan dengan menggunakan kemudahan maklumat dan komunikasi seperti komputer untuk menyediakan Pelanggan dengan barangan dan perkhidmatan tersebut.

2. PEMBELIAN

2.1 Pelanggan akan membuat pesanan pembelian di Laman Web dengan cara yang dinyatakan di bawah atau dengan cara yang serupa dan HEALY WORLD akan memberikan penerangan untuk setiap item berikut dengan cara yang mempromosikan pemahaman mudah kepada Pelanggan tersebut:-

(a) mencari dan memilih produk;
(b) masukkan nama, alamat, nombor telefon dan alamat e-mel (atau nombor telefon bimbit) penerima;
(c) mengesahkan penerimaan terhadap kandungan terma dan syarat, perkhidmatan yang tidak boleh dilaksanakan oleh Hak Pembatalan dan bayaran yang harus dibayar oleh Pelanggan, seperti yuran penghantaran atau pemasangan;
(d) menerima Terma dan Syarat ini dan menyatakan pengesahan atau penolakan item yang disenaraikan di (c) di atas;
(e) mengesahkan pesanan pembelian dan bersetuju dengan pengesahan pesanan pembelian oleh HEALY WORLD dan
(f) memilih kaedah pembayaran.

2.2 Setelah HEALY WORLD menerima pesanan pembelian yang dibuat oleh Pelanggan, Kontrak Pembelian yang mengikat secara sah antara Pelanggan dan HEALY WORLD akan berkuatkuasa.

2.3 Pesanan produk akan dianggap diterima oleh HEALY WORLD apabila: –

(a) penerimaan bertulis daripada pesanan itu, yang dapat dinyatakan melalui cara yang dibenarkan oleh undang-undang tempatan yang terpakai, oleh HEALY WORLD, atau
(b) penghantaran produk, yang tertakluk kepada pesanan, oleh HEALY WORLD.

2.4 HEALY WORLD melakukan semua usaha yang wajar untuk memberikan penerangan yang spesifik, jelas dan terperinci mengenai sifat, harga dan ketersediaan produk yang ditawarkan oleh HEALY WORLD.

2.5 Semua harga produk yang dipaparkan dalam literatur HEALY WORLD rasmi dan di laman web rasmi HEALY WORLD sudah termasuk cukai yang dikenakan.

2.6 HEALY WORLD berhak sepenuhnya untuk membatalkan pesanan produk tanpa pampasan, jika usaha berterusan dan terbaik HEALY WORLD produk, yang tertakluk pada pesanan, dipaparkan dalam literatur HEALY WORLD rasmi atau di laman web rasmi HEALY WORLD dengan harga yang salah.

3. LANGGANAN PROGRAM HEALY FREQUENCY

3.1 Skop dan penggunaan langganan HEALY WORLD

Program langganan HEALY WORLD memberikan anda hak untuk menggunakan Program HEALY WORLD Frequency dan perkhidmatan selanjutnya (“Perkhidmatan”). Langganan tidak boleh digunakan oleh orang atau organisasi lain. Kami mungkin menawarkan beberapa Program Healy Frequency sebagai pembelian seumur hidup atau berdasarkan asas langganan bulanan, secara individu atau sebagai kumpulan pelbagai Program. Perkhidmatan tertakluk kepada syarat langganan seperti berikut.

3.2 Penerimaan langganan HEALY WORLD

Syarat-syarat langganan HEALY WORLD untuk program HEALY WORLD Frequency diterima oleh Pelanggan dengan membuat pesanan langganan untuk mana-mana kumpulan di luar kumpulan seumur hidup.

3.3 Tempoh dan pembatalan langganan HEALY WORLD

3.3.1 Semasa pembelian peranti HEALY WORLD, langganan 3 bulan pertama akan disertakan. Langganan bulanan yang dibayar secara berasingan bermula dari tarikh bermula bulan ketiga pembelian peranti Pelanggan. Pada pembelian program frekuensi hanya pembayaran akan dibayar pada tarikh pesanan Pelanggan Program HEALY WORLD Frequency hingga dibatalkan oleh Pelanggan. Pembatalan boleh dilakukan pada bila-bila masa dengan memberi notis satu bulan kalendar melalui e-mel office@healyworld.net . Tidak menjadi masalah sama ada pembatalan dilakukan pada awal bulan atau akhir bulan. Tempoh pembatalan bermula pada 1 bulan selepas pembatalan. (Contoh: Pelanggan membatalkan pada 3 Oktober, pembatalan bermula pada 1 November dan kontrak berakhir pada 30 November).
3.3.2 Sekiranya Pelanggan memfailkan kebankrapan, langganan akan ditamatkan dan semua perkhidmatan langganan HEALY WORLD Frequency akan dihentikan serta-merta, kecuali jika dipersetujui secara bertulis secara bertulis antara Pihak terlibat.

3.4 Harga dan terma pembayaran

3.4.1 Harga dipaparkan dalam setiap pesanan langganan. Harga tersebut mungkin berbeza kerana indeks harga di seluruh dunia dan Pelanggan berhak mendapat pembatalan sekiranya dia tidak setuju dengan penyesuaian harga. Pembayaran program langganan HEALY WORLD Frequency anda akan dibuat atas pesanan Pelanggan secara dalam talian.
3.4.2 HEALY WORLD tidak akan bertanggungjawab atas kehilangan, kerosakan, kos, perbelanjaan atau tuntutan lain dari Pelanggan atau pihak ketiga yang disebabkan oleh penangguhan Perkhidmatan.
3.4.3 Yuran untuk program Langganan HEALY WORLD Frequency hendaklah dibayar melalui kad kredit dan sebelum pesanan langganan HEALY WORLD Frequency yang pertama. HEALY WORLD menawarkan dan menerima kad kredit VISA, Master Card, American Express, Apple Pay, PayPal, Google Pay, Samsung Pay, SOFORT. Notis penting: Senarai ini tidak lengkap dan dasar privasi berasingan penyedia kad berlaku pada setiap masa transaksi.

3.5 Kestabilan operasi

Program langganan HEALY WORLD Frequency akan diberikan pada tahap kestabilan operasi setinggi mungkin tetapi tidak bertanggungjawab terhadap kerosakan yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar kawalannya. Kerosakan tersebut merangkumi tetapi tidak terhad kepada kegagalan kuasa, kesalahan yang berlaku pada peralatan modem, sambungan ADSL, sambungan telekomunikasi atau sejenisnya. Dalam semua peristiwa, HEALY WORLD bertujuan untuk mewujudkan semula operasi normal secepat mungkin.

3.6 Penyelenggaraan Sistem

HEALY WORLD berhak membuat perubahan operasi pada program Healy Frequency untuk penambahbaikan atau sebaliknya (contohnya dengan membangunkan atau mengemas kini perisian) tanpa memberi anda notis terlebih dahulu. Dalam beberapa keadaan, mungkin perlu untuk menangguhkan akses ke program frequency, biasanya antara jam 9 malam dan 6 pagi CET. Pemberitahuan penangguhan seperti itu akan diberikan kepada anda terlebih dahulu. HEALY WORLD tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa akibat penangguhan seperti itu apabila notis telah diberikan.

3.7 Hak-hak

Program HEALY WORLD Frequency tetap menjadi milik penuh HEALY WORLD. Perisian program frekuensi yang disesuaikan secara individu juga tetap menjadi milik HEALY WORLD kecuali dinyatakan sebaliknya. HEALY WORLD boleh pada bila-bila masa memindahkan hak dan kewajipannya berdasarkan perjanjian ini kepada mana-mana sekutu ekonomi, anak syarikat atau unit perniagaan atau mana-mana syarikat atau bahagian gabungan mereka. Kecuali sebagaimana yang dinyatakan di atas, hak dan kewajipan berdasarkan perjanjian ini tidak boleh dipindahkan ke pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan bertulis dari pihak lain.

3.8 Tanggungan HEALY WORLD

3.8.1 HEALY WORLD telah mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memastikan bahawa program frekuensi bebas virus tetapi tidak ada jaminan diberikan bahawa program-program tersebut bebas dari jangkitan dari virus dan lain-lain dan Healy tidak akan bertanggungjawab jika ini tidak berlaku. Sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang tempatan, Healy menolak semua jaminan berkenaan dengan program frequency, baik tersurat mahupun tersirat, termasuk tetapi tidak terhad kepada jaminan kesesuaian atau kesesuaian tersirat untuk tujuan tertentu.
3.8.2 HEALY WORLD tidak akan bertanggungjawab kepada Pelanggan atas kerugian atau kerosakan yang timbul yang timbul secara langsung atau tidak langsung, kecuali sejauh mana tanggungjawab tersebut tidak dapat dikecualikan secara sah berdasarkan undang-undang tempatan yang terpakai. Kecuali kematian atau kecederaan peribadi yang disebabkan oleh kelalaian HEALY WORLD, pekerja, ejen atau wakilnya yang sah, yang tidak ada hadnya, tanggungjawab HEALY WORLD akan terhad kepada nilai pembayaran yang dibuat oleh anda selama 12 bulan sebelum berlakunya kejadian itu menimbulkan tanggungjawab.

3.9 Privasi dan Kerahsiaan Data

3.9.1 Dasar Privasi Data HEALY WORLD adalah terpakai. HEALY WORLD telah mengambil langkah keselamatan teknikal dan organisasi yang diperlukan untuk mengelakkan maklumat yang disimpan oleh program frekuensi dan Aplikasi daripada musnah, hilang atau terbuang secara tidak sengaja atau tidak sah dan untuk mengelakkan maklumat tersebut jatuh ke tangan mana-mana pihak yang tidak dibenarkan, disalahgunakan atau sebaliknya dilayan dengan cara yang bertentangan dengan dasar privasi Healy.
3.9.2 Healy terikat dengan kerahsiaan mengenai setiap maklumat yang diterima mengenai anda dan tidak akan mendedahkan maklumat tersebut kepada pihak ketiga kecuali di mana ia diminta untuk melakukannya oleh mana-mana mahkamah atau pihak berkuasa pengawal selia dan hanya sejauh yang diperlukan.

4. PEMBAYARAN

Pembayaran untuk pesanan produk akan diterima semasa membuat pesanan. Kecuali pembayaran penuh telah diterima, HEALY WORLD tidak akan mula memproses penghantaran pesanan produk.

5. PENGHANTARAN

5.1 Pesanan produk dihantar ke alamat yang telah dimaklumkan oleh Pelanggan HEALY WORLD.

5.2 HEALY WORLD melakukan semua usaha yang wajar untuk memberikan penghantaran sebarang pesanan produk selambat-lambatnya 30 hari kalendar dari hari berakhirnya kontrak Pembelian atau tempoh lain yang akan dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Sebarang masa lain yang disebut oleh HEALY WORLD untuk penghantaran akan dianggap sebagai anggaran yang tidak mengikat sahaja.

5.3 HEALY WORLD tidak bertanggungjawab atas apa-apa kehilangan, apa-apa jenis, yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung dari kegagalan HEALY WORLD untuk memenuhi jangkaan waktu penghantaran.

5.4 HEALY WORLD berhak untuk tidak mengembalikan apa-apa yuran penghantaran yang dibayar oleh Pelanggan jika Pelanggan selepas itu ingin mengubah cara penghantaran ke pilihan penghantaran dengan harga yang lebih rendah atau untuk pengambilan sendiri atau ke alamat penghantaran baru yang harganya lebih rendah setelah kos penghantaran dibayar dan penghantaran dimulakan. HEALY WORLD juga berhak untuk menuntut caj penghantaran tambahan yang timbul sekiranya Pelanggan selepas itu ingin menukar alamat yang diberikan lebih awal atau untuk menukar mod penghantaran ke pilihan penghantaran dengan harga yang lebih tinggi.

5.5 HEALY WORLD berhak sepenuhnya untuk menghantar pesanan produk atau bahagiannya lebih awal dari anggaran tarikh penghantaran.

5.6 Risiko kehilangan atau kerosakan produk, yang merupakan subjek pesanan, harus disampaikan kepada Pelanggan (a) apabila Pelanggan atau pihak ketiga yang ditunjukkan oleh Pelanggan dan selain daripada pembawa telah memperoleh hak milik fizikal produk; atau (b) semasa penghantaran produk ke pembawa jika pembawa ditugaskan oleh Pelanggan untuk membawa produk dan pilihan itu tidak ditawarkan oleh HEALY WORLD, tanpa menjejaskan hak Pelanggan terhadap pembawa.

5.7 Walau apa pun batasan penghantaran dan/atau penularan risiko, HEALY WORLD akan menyimpan harta dan hak milik ke mana-mana produk sehingga HEALY WORLD menerima pembayaran penuh untuk semua produk, yang tertakluk pada pesanan.

6. TANGGUNGAN

6.1 Tanggungan HEALY WORLD terhadap Pelanggan atas sebarang kerosakan langsung terhad kepada jumlah invois pesanan produk, kecuali kerosakan yang berkaitan dengan kecacatan produk yang tersembunyi, kehilangan nyawa atau kecederaan tubuh Pelanggan, atau sekiranya berlaku niat dan/atau kelalaian teruk di pihak HEALY WORLD.

6.2 HEALY WORLD tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan akibat penggunaan produk oleh Pelanggan secara tidak betul.

6.2 HEALY WORLD tidak bertanggungjawab untuk kehilangan nyawa atau kecederaan badan kerana keadaan perubatan Pelanggan yang sudah ada.

7. HAK PEMBATALAN

7.1 Pelanggan mempunyai hak penuh untuk menarik diri dari Kontrak Pembelian yang disepakati dengan HEALY WORLD sesuai dengan undang-undang tempatan, tanpa menyatakan alasan, dalam EMPAT BELAS (14) hari sejak menandatangani, di mana Pelanggan boleh, dengan syarat komersial yang munasabah, membatalkan pesanan atau kontrak dan menerima pengembalian wang mereka sepenuhnya.

7.2 Tempoh penarikan diri yang ditetapkan dalam Bahagian 7.1 berakhir setelah jangka waktu dari saat Pelanggan menerima salinan Kontrak Pembelian. Sekiranya salinan Kontrak Pembelian diterima lewat dari tarikh penghantaran, maka tempoh pengeluaran yang dinyatakan dalam Bahagian 7.1 akan berakhir setelah tempoh dari tarikh penghantaran tersebut. Untuk tujuan Bahagian 7.2 ini, tarikh penghantaran bermaksud: (a) hari di mana Pelanggan atau pihak ketiga selain pembawa dan ditunjukkan oleh Pelanggan memperoleh hak milik produk secara fizikal, atau (b) sekiranya terdapat beberapa produk yang dipesan oleh Pelanggan dalam satu pesanan dan dihantar secara berasingan, pada hari di mana Pelanggan atau pihak ketiga daripada pembawa dan ditunjukkan oleh Pelanggan memperoleh hak milik fizikal produk terakhir, atau (c) dalam hal penghantaran produk yang terdiri daripada banyak lot atau keping, pada hari di mana Pelanggan atau pihak ketiga selain pembawa dan ditunjukkan oleh Pelanggan memperoleh hak milik secara fizikal dari lot terakhir atau sekeping.

7.3 Untuk tujuan melaksanakan Hak Pembatalannya, Pelanggan boleh menggunakan Borang Penarikan Diri Model yang terdapat di laman web rasmi HEALY WORLD.

7.3 Sekiranya Pelanggan telah menggunakan atau memakan produk yang akan dikembalikan setelah pelaksanaan Hak Pembatalan, HEALY WORLD akan mengenakan jumlah berikut kepada Pelanggan: –

(a) Jumlah yang diperlukan untuk membekalkan bahagian jika produk yang dikembalikan tidak dapat dijual semula atau harga pembelian semula menurun dengan ketara kerana
Pelanggan menggunakan produk yang dikembalikan; dan
(b) Jumlah yang dibayar untuk membekalkan sebahagian produk yang dikembalikan sekiranya produk yang dikembalikan terdiri daripada beberapa bahagian yang sama.

7.4 Selama Tempoh yang ditetapkan dalam Bahagian 7.2 dan dalam hal apa pun, sehingga Pelanggan mengirim produk kembali ke HEALY WORLD, Pelanggan wajib menjaga produk dan membungkusnya dengan hati-hati. Pelanggan hanya boleh membuka, menggunakan dan memeriksa produk setakat mana yang diperlukan untuk menentukan sifat, ciri dan fungsi produk.

7.5 Pelanggan bertanggungjawab atas susut nilai produk yang merupakan hasil kaedah pengendalian produk yang melebihi yang dibenarkan dalam Bahagian 7.6.

7.6 Setakat yang berkaitan, Hak Pembatalan tidak terpakai untuk:

(a) Produk rosak atau musnah dengan alasan yang boleh dikaitkan dengan Pelanggan;
(b) Nilai produk telah berkurang dengan ketara kerana penggunaan atau penggunaan produk atau perkhidmatan oleh Pelanggan;
(c) Nilai produk telah berkurang dengan ketara kerana masa berlalu.
(d) Produk adalah sejenis produk yang boleh dihasilkan semula, dan bungkusan produk yang dikembalikan rosak;
(e) produk tersebut dihasilkan secara khusus sesuai dengan pesanan Pelanggan, HEALY WORLD berkemungkinan mengalami kerugian yang teruk dan tidak dapat dipulihkan jika Pelanggan diizinkan menarik atau membatalkan kontrak yang relevan (selanjutnya disebut sebagai “penarikan langganan, dll.”); dan HEALY WORLD telah memberitahu Pelanggan secara berasingan berkenaan dengan transaksi yang berkaitan dan memperoleh persetujuan bertulis dari Pelanggan.

7.7 Walau apa pun yang disebutkan sebelumnya atau yang lain yang bertentangan dalam Terma dan Syarat ini, perenggan (b) (d) tidak akan berlaku dan Pelanggan boleh menggunakan Hak Pembatalan jika HEALY WORLD belum memberikan kenyataan bahawa Pelanggan tidak boleh menarik diri dalam pembungkusan atau sebaliknya dengan cara yang jelas dapat dilihat oleh Pelanggan atau tidak mengambil langkah seperti menyediakan produk sampel.

(a) Produk termateri yang tidak sesuai untuk dikembalikan kerana alasan perlindungan kesihatan atau kebersihan dan meterai yang rosak selepas bersalin,
(b) Produk yang tidak dibuat pasang siap, tetapi dibuat mengikut spesifikasi Pelanggan berdasarkan pilihan individu atau keputusan Pelanggan, atau yang jelas dimaksudkan untuk orang tertentu, dan
(d) Kandungan digital yang tidak dibekalkan pada media nyata, tetapi hanya jika persembahan telah dimulakan dengan persetujuan jelas Pelanggan terlebih dahulu dan pengakuan Pelanggan bahawa Pelanggan kehilangan Hak Pembatalan.

7.8 Walau apa pun yang disebutkan sebelumnya atau yang lain yang bertentangan dalam Terma dan Syarat ini, jika produk atau perkhidmatan berbeza dari yang telah dilabel atau diiklankan atau kandungan Kontrak Pembelian, Pelanggan dapat menggunakan Hak Pembatalan dalam waktu enam (6) bulan selepas produk atau perkhidmatan tersebut dihantar.

8. JAMINAN KEPUASAN PELANGGAN HEALY WORLD

8.1 Produk HEALY WORLD dilengkapi dengan tempoh jaminan DUA (2) tahun terhad kepada Peranti Healy (tidak berlaku untuk aksesori HEALY WORLD melainkan jika dikehendaki oleh undang-undang tempatan) dan jaminan ini tidak dapat dikecualikan di bawah undang-undang tempatan dan Pelanggan berhak mendapat penggantian atau mengembalikan wang untuk kegagalan besar dan untuk pampasan atas kerugian atau kerosakan yang dapat dijangkakan lain sesuai dengan ketentuan undang-undang tempatan.

8.2 HEALY WORLD memberikan jaminan kepuasan berkenaan dengan produk HEALY WORLD, yang terdapat di https://asia.healy.shop/

8.3 Untuk produk yang cacat dan rosak, sila rujuk kepada Dasar Pengembalian HEALY WORLD Untuk Produk yang Cacat atau Rosak

8.4 HEALY WORLD Customer Satisfaction Guarantee (“HCSG”) melengkapkan hak undang-undang Pengguna seperti yang diperuntukkan oleh undang-undang tempatan dan sama sekali tidak mempengaruhi hak-hak ini.

8.5 HEALY WORLD berhak sepenuhnya untuk membatalkan HCSG atau mengubah syaratnya, secara keseluruhan atau sebahagian, dari semasa ke semasa, sehingga jangka masa yang dibenarkan di bawah undang-undang tempatan, dengan memberikan pemberitahuan mengenai perubahan tersebut dalam literatur HEALY WORLD rasmi, atau pada laman web rasmi HEALY WORLD, atau oleh mekanisme lain yang dibenarkan berdasarkan undang-undang tempatan.

9. ADUAN DAN PERTIKAIAN

9.1 Pelanggan dapat mengajukan aduan kepada HEALY WORLD berhubung dengan kontrak Pembelian, yang tertakluk kepada Terma dan Syarat ini, dengan menggunakan butir-butir hubungan yang dinyatakan dalam Bahagian 12.

10. UNDANG-UNDANG YANG BERKUATKUASA

10.1 Pembentukan, pembinaan, penafsiran dan penguatkuasaan kontrak Pembelian antara HEALY WORLD dan Pelanggan, yang tunduk pada Terma dan Syarat ini dan semua tuntutan yang timbul dari atau berkaitan dengan kontrak tersebut diatur oleh undang-undang Republik Singapura dan tempat eksklusif untuk sebarang pertikaian yang timbul di sini, adalah di Singapura.

10.2 Tidak ada apa-apa dalam Terma dan Syarat ini yang akan mengganggu hak Pelanggan menurut peruntukan wajib undang-undang yang berkuatkuasa.

11. KEBOLEHASINGAN

Sekiranya satu atau lebih peruntukan Terma dan Syarat ini menjadi tidak sah atau terbatal, baki peruntukan Terma dan Syarat ini tidak akan terjejas tetapi tetap terpakai dan berkuat kuasa sepenuhnya.

12. MAKLUMAT HUBUNGAN

Alamat perniagaan: HWI HEALY WORLD International Pte Ltd
1 Paya Lebar Link, #04-01Paya Lebar Quarter 1 Singapura 408 533
Masa perniagaan: Isnin hingga Jumaat dari: 9 am – 5 pm
Alamat e-mel: cs-sg@healy.world
No. Tel.: +6569558509

Scroll to Top

Choose your Country

Countries you can shop in here

Asia